AUKTIONERGEBNISSE “ANTIKE ORIENTTEPPICHE VII“ 22.04.2017

Lot Nr. Name Price inkl. 24% Premium
1 Shasavan Sumakh Bag Face 620,00 €
3 Shasavan Sumakh Panel 1.240,00 €
4 Shasavan Sumakh Panel 1.116,00 €
7 Shasavan Sumakh Panel 1.240,00 €
10 Shasavan Sumakh Panel 1.364,00 €
13 Tekke Torba 3.968,00 €
16 Baluch Kilim 2.232,00 €
18 Ningxia 3.968,00 €
22 Shasavan Sumakh Panel 1.240,00 €
23 Shasavan Sumakh Panel 1.488,00 €
25 Kizil Ayak Chuval 1.860,00 €
30 Sharkoy Prayer Kilim 4.960,00 €
32 Central Anatolian Kilim 4.960,00 €
33 Sharkoy Kilim 2.480,00 €
35 Kashkuli Suitcase 3.100,00 €
37 Igdir Chuval 3.968,00 €
40 Baluch Kilim 2.728,00 €
41 Baluch Kilim 3.100,00 €
43 Tekke Main Carpet 11.160,00 €
47 Baluch Kilim 3.720,00 €
48 Baluch Kilim 3.224,00 €
50 Shasavan Reversed Sumakh Panel 1.240,00 €
51 Shasavan Sumakh Panel 1.364,00 €
52 Three Lakai Textiles 620,00 €
55 Yomut Chuval 2.232,00 €
57 Aleppo Saph Kilim 1.984,00 €
60 Karadashli Kap 2.232,00 €
62 Ersari Torba 1.984,00 €
66 Baluch Kilim 2.232,00 €
67 Baluch Kilim 2.728,00 €
69 Shasavan Sumakh Panel 2.108,00 €
70 Qashqai Khorjin 1.364,00 €
72 Kashan Mohtashem 2.976,00 €
75 East Anatolian Yastik 1.116,00 €
77 Ersari Torba 1.984,00 €
78 Ersari Torba 2.232,00 €
80 Afshar Sumakh Khorjin 1.488,00 €
83 Yomut Chuval 2.480,00 €
85 Shasavan Sumakh Panel 1.054,00 €
86 Shasavan Sumakh Panel 1.054,00 €
87 Baluch Kilim 2.232,00 €
89 Shasavan Sumakh Panel 3.472,00 €
92 Shasavan Sumakh Panel 1.264,00 €
95 Azerbaijan Embroidery 27.280,00 €
96 Baluch Kilim 2.232,00 €
97 Shasavan Sumakh Bag Face 310,00 €
98 Shasavan Sumakh Bag 1.612,00 €
99 Rasht Embroidery 2.976,00 €
100 Ersari Chuval 2.480,00 €
102 Baluch Kilim 2.232,00 €
104 Afshar Bag Face 868,00 €
105 Qashqai Bag 1.116,00 €
108 Shasavan Sumakh Bag 496,00 €
110 Shasavan Sumakh Bag 620,00 €
112 Shasavan Sumakh Bag Face 1.054,00 €
113 Shasavan Sumakh Panel 620,00 €
116 Shasavan Sumakh Panel Fragment 1.736,00 €
117 Shasavan Sumakh Panel 632,00 €
118 Shasavan Kilim Khorjin 992,00 €
119 Shasavan Sumakh Panel 992,00 €
123 Shasavan Sumakh Panel 620,00 €
125 Igdir Torba 2.232,00 €
127 Yomut Tentband Fragment 1.984,00 €
130 Shasavan Sumakh Bag 620,00 €
131 Shasavan Sumakh Panel 1.488,00 €
132 Shasavan Sumakh Panel 1.240,00 €
140 Senneh Horse Cover 2.232,00 €
141 Shasavan Sumakh Panel 1.984,00 €
142 Eagle Gul Group Torba 2.480,00 €
143 Tekke Mafrash 1.488,00 €
145 Shasavan Sumakh Bag Face 1.488,00 €
146 Afshar Sumakh Namakdan 744,00 €
155 Yomut Kilim 4.340,00 €
156 Kordi 3.720,00 €
158 Qashqai Millefleur 12.400,00 €
160 Shirvan Sumakh Doublebag 1.488,00 €
161 Ferahan 5.208,00 €
166 Eagle Group II Main Carpet 37.200,00 €
176 Djulchir 868,00 €
177 Djulchir 868,00 €
179 Djulchir 1.116,00 €
180 Kyrgyz Djulchir Fragment 1.612,00 €
181 Djulchir 682,00 €
182 Uzbek Kilim 992,00 €
184 Shakhrisyabz Suzani 13.640,00 €
186 Uzbek Kilim 1.488,00 €
187 Uzbek Kilim 1.364,00 €
189 Karabagh 3.100,00 €
191 P-Chodor Torba 8.060,00 €
192 Heriz Silk 16.120,00 €
195 Shirvan 4.340,00 €
205 Bakhtiari 2.480,00 €
208 Kazak 2.728,00 €
210 Dragon Rug 3.224,00 €
214 Isfahan 3.720,00 €
216 Hotamis Kilim 4.960,00 €
224 Kirman Pictorial Rug 3.720,00 €
225 Djulchir 4 Pieces 1.116,00 €
230 Saujbulag 39.680,00 €
234 Gerus 2.356,00 €
242 Daghestan Embroidery Fragment 1.860,00 €
245 Chodor Chuval 2.108,00 €
249 Reyhanli kilim 2.480,00 €
252 Djulchir 1.860,00 €
256 East Anatolian Rug 2.480,00 €
262 Qashqai Bag Face 372,00 €
265 Mahal 1.488,00 €
266 Baluch Taimani 496,00 €
267 Yagci Bedir Doublebag 347,20 €
268 Senneh 372,00 €
269 Afshar Bag Face 186,00 €
270 Kordi Cicim 248,00 €
271 Konya Kilim 372,00 €
272 Chamseh 496,00 €
273 Konya 297,60 €
279 Lori Pambak 2.480,00 €
281 Yagcibedir 496,00 €
282 Nikde 496,00 €
283 Mudjur 868,00 €
285 Kirsehir 1.488,00 €
288 Kashmir Scarf 868,00 €
289 Djulchir 620,00 €
302 Arab Uzrbek Kilim 744,00 €
306 Dulchir 1.116,00 €
307 Djulchir 682,00 €
310 Ikat Coat (Tschapan) 496,00 €
311 Uzbek Felt Bokche 620,00 €
312 Sumba Ikat Cloth 744,00 €
313 Ersari Beshir Prayer Rug 2.232,00 €
315 Afshar 496,00 €
316 Karapinar Prayer Rug 682,00 €
318 Melas Prayer Rug 744,00 €
319 Shirvan 1.240,00 €
320 Bergama 620,00 €
321 Shirvan 744,00 €
322 Shirvan 868,00 €
324 Seichur 2.480,00 €
325 Ningxia 992,00 €
327 Kazak 1.736,00 €
330 Tekke Main Carpet 1.860,00 €
332 Kurdish Rug 868,00 €
333 Yomut Main Carpet 1.860,00 €
334 Tekke Main Carpet 1.736,00 €
335 Reyhanli kilim 620,00 €
337 Karabagh 496,00 €
338 Röllakan Scania Cushon 372,00 €
339 Armenian Embroidery 372,00 €
340 Yüncü Kilim 2.728,00 €